นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่จะเป็นลูกค้า (“ท่าน”) ในสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังฝ่ายขาย ให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทจะระบุวันที่ที่ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน และบริการที่ท่านประสงค์จากบริษัท ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เก็บมีดังนี้

  • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล บริษัท เป็นต้น
  • รายละเอียดในการติดต่อ เช่น อีเมลองค์กร เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

 

บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวบนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

 

  1. ทำไมบริษัทจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

บริษัทอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

 

  1. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูล

 

  1. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้

คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัท ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทบางฟังก์ชั่นหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราได้ที่ corporatesales@iamconsulting.co.th