ระบบประเมินที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย
นำองค์กรไปสู่เป้าหมายในยุค Digital HR กับ IPOP PMS

เปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินประจำปีให้เป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ

ตั้งเป้าหมายรายบุคคล กำหนด KPI OKR หรือตั้ง Competency ตามอัตลักษณ์ขององค์กร หรือบันทึกแผนพัฒนารายบุคคล IDP ก็ทำได้ในแพลตฟอร์มเดียว

เปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินที่ซับซ้อน
สู่ระบบประเมิน ที่เชื่อมต่อกันทั้งองค์กร

ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง KPI หรือ OKR รวมถึงกำหนด Competency ตามระดับงาน ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้ในระบบเดียว เปลี่ยนแบบฟอร์ม การประเมิน ที่ต้องกรอกในหลายส่วนแยกกัน มาอยู่ในแบบฟอร์ม Digital ที่ทุกส่วนเชื่อมถึงกัน สะดวกทั้งพนักงานที่ต้องอัพเดทเป้าหมาย หัวหน้างานที่ต้องประเมิน และ HR ที่นำมาวิเคราะห์ผล

ระบบการประเมินสำหรับองค์กรยุค Digital

ออกแบบอย่างเข้าใจผู้ใช้ ในทุกลักษณะงา​น

กำหนดเป้าหมายและ KPI ได้ทั้งรายบุคคล แบบทีม หรือทั้งองค์กร (OKR)

สร้างและกำหนด KPI หรือ OKR ให้กับพนักงาน กำหนดการวัดผลลัพธ์ และติดตามผลได้อย่างง่าย เชื่อมต่อกับฟอร์มประเมินอัตโนมัติทั้งระบบ

กำหนด Goal และ KPI ได้ทั้งแบบรายบุคคล รายแผนกหรือทีมย่อย หรือทั้งองค์กร ผ่าน Interface ที่เข้าใจง่าย

จัดหมวดหมู่ของ KPI และกำหนดน้ำหนักเพื่อการประเมินได้อิสระ
ตามกลุ่มงานหรือระดับงานที่ใช้ภายในองค์กร

ข้อมูลเชื่อมต่อกันทั้งระบบ รายการเชื่อมสู่ฟอร์มประเมินประจำปี หรือฟอร์มประเมินที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ นำไปใช้ได้ทันทีเมื่อถึงรอบประเมิน

ระบุ Competency ให้กับพนักงานตามระดับ ตำแหน่งงาน พร้อมกำหนด Behaviors สำหรับแต่ละรายการ

พัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้วยการระบุ Competency ให้กับพนักงานตามระดับงาน กำหนดการวัดผลได้ตามรูปแบบที่องค์กรใช้งาน และพฤติกรรมย่อยของแต่ละรายการ

รองรับการกำหนด Competency โดยตรง ไปจนถึงระดับ Behavior ที่สามารถระบุถึงระดับตำแหน่งงานได้

เชื่อมต่อกับแบบฟอร์มประเมินอัตโนมัติ แสดงข้อมูลในรอบปีประเมินได้ทันที เมื่อมีการอัพเดทหรือแก้ไข

เก็บ feedback จากหัวหน้างาน ย้อนดูผลประเมินได้ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แบบฟอร์มประเมินที่เชื่อมต่อกันทั้งระบบ รองรับการประเมินอย่างที่องค์กรต้องการ

เราออกแบบฟอร์มประเมินที่เชื่อมต่อทุกรายการ KPI และ Competency เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลอัพเดทถึงกันได้ตลอดเวลาตามรอบประเมินที่กำหนด

ใช้ได้ทั้งการประเมินครึ่งปี ประเมินประจำปี ประเมินผ่าน Probation หรือบันทึกแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

รองรับและส่งเสริมการพูดคุยกันระหว่างพนักงานและหัวหน้า (1-1 Session) ที่มีการอัพเดทความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ

ออกแบบให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย พนักงานหรือหัวหน้าทราบทันทีว่าจะต้องทำอะไรต่อไป

ส่งเสริมความสำเร็จของพนักงานบันทึกผลงาน และเชื่อมเข้ากับ KPI หรือ Competency

ให้ผลงานและทุกความสำเร็จ เป็นตัวช่วยในการประเมิน กับฟีเจอร์ Achievements ที่เป็น แฟ้มผลงานส่วนตัว บันทึกผลงานและเลือกเชื่อมต่อกับ KPI หรือ Competency เพื่อเป็น หลักฐานประกอบความสำเร็จของการทำงาน

บันทึกผลงาน ความสำเร็จ ประวัติการฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่ทำในบริษัท ที่ส่งเสริมกับ KPI หรือ Competency ที่ได้รับในแต่ละปี

แฟ้มผลงานส่วนตัว ที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของตนเองหรือขององค์กร

เชื่อมต่อกับ KPI หรือ Competency ใช้เป็นหลักฐานในการประเมิน ในแต่ละรอบได้ทันที

ระบบการประเมินสำหรับองค์กรยุค Digital

กับ IPOP PMS

HR Tech Expertise

ออกแบบและดูแลโดย I AM Consulting
ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
ระบบ HR ใหักับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

User-Centric Design

คำนึงถึงประสบการณ์ใช้งานของพนักงาน
ที่ต้องพบเจอเมื่อถึงรอบประเมิน เข้าใจง่าย ไม่เครียดและกดดัน

Digital HR Ecosystem

เชื่อมต่อข้อมูลกันทั้งระบบทั้งองค์กร
เข้ากันได้กับระบบ ERP เดิมของบริษัท
หรือเมื่อใช้ IPOP HR Solutions

คำถามที่พบบ่อย

เราเข้าใจความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกซึ่งเป็นเหตุผลที่เราใช้ Amazon Web Services เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย และได้รับรองมาตรฐานตาม ISO27001

รองรับการทำ PDPA สามารถแก้ไข Consent ต่างๆ ตาม Policy ขององค์กร และสามารถตรวจสอบสถานะการกด Consent ต่างๆ ได้

โดยมาตรฐานประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละองค์กร

รองรับการกำหนดทั้ง Goal Library และ Competency Library โดยสามารถแบ่งเป็น Group และ Sub-Group ได้

รองรับการประเมิน Competency ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้


1. ประเมินโดยการให้คะแนน Competency หรือตาม Competency Proficiency Level (ถ้ามี)

2. ประเมินโดยการให้คะแนน Behavior ที่อยู่ภายใต้ Competency หรือภายใต้ Competency Proficiency Level (ถ้ามี) และคำนวณค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน Competency

พนักงานและหัวหน้างานสามารถติดตามและบันทึกความคืบหน้ารวมถึงผลสำเร็จของงานที่เกี่ยวกับ KPI/Competency ผ่านฟีเจอร์ Achievement และ Continuous Performance Management และติดตามสถานะของฟอร์มการประเมินผลได้ทั้งในรูปแบบ Dashboard & Report ด้วยตนเอง