เปลี่ยนองค์กรของคุณให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์
กับ IPOP HR Cloud Solutions

by I AM Consulting
Play Video

ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้าน HR Tech ให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 10 ปี

โดย I AM Consulting

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
ทั้งการจัดการและการพัฒนาบุคลากร

ครบครัน ทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาบุคลากร (HRD) เพิ่มปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กรมากขึ้น ประหยัดต้นทุนและเวลาการทำงานของ HR

บริหารพนักงาน บันทึกเวลางาน จัดการเงินเดือนและสวัสดิการ เชื่อมต่อกันทั้งองค์กร ด้วย
IPOP HR Cloud Solutions

ระบบบริหารจัดการพนักงานที่สมบูรณ์ที่สุด ในรูปแบบของ Cloud Solutions ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขององค์กรทุกระดับ กับฟีเจอร์ที่จำเป็นต่อระบบงาน HR

Employee Profile เก็บข้อมูลที่สำคัญของพนักงานได้อย่างเป็นระบบ ใช้งานง่าย รองรับการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร และนำไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้ทันที

Time Management ที่รองรับการลงเวลาเข้างานที่หลากหลาย ทั้งพนักงานประจำ พนักงานพิเศษ วันทำงานพิเศษ การฝึกอบรม การดูงาน จับคู่การลงเวลาเข้าและออกงานกับกะได้อย่างแม่นยำ

Payroll ระบบจัดการเงินเดือน โบนัส เงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา การเบิกค่าใช้จ่าย อย่างเป็นระเบียบและใช้งานง่าย รองรับทุกประเภทเงินได้ และทุกรูปแบบการจ้างงาน

ระบบบริหารผลงานที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น รองรับแผนการพัฒนารายบุคคล กับ IPOP PMS

เปลี่ยนแบบฟอร์มการประเมินผลงานขององค์กรคุณให้เข้าสู่ยุค Digital HR อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบบริหารผลงาน IPOP PMS ที่รองรับทุกลักษณะการประเมิน

ระบบจัดการ Goal และ KPI ระดับรายบุคคล ทีม แผนก หรือทั้งองค์กร และการกำหนด Competency ให้แก่พนักงานตามระดับงาน (Proficiency Level)

รองรับรูปแบบการประเมินทุกการใช้งาน ทั้งการประเมินประจำปี ครึ่งปี ประเมิน Probation การตั้งเป้าหมายพูดคุยกับหัวหน้าทีม และบันทึกแผนพัฒนารายบุคคล

ฟีเจอร์ Achievement ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บผลงานและทำเป้าหมายให้สำเร็จ เชื่อมต่อกันทั้ง KPI และ Competency ทั้งระบบ

บริหารข้อตกลงภาระงานและผลงาน จัดการ ประวัติผลงานอย่างเป็นระบบ ด้วย IPOP Performance Agreement

ระบบการบริหารผลงานที่พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ สถาบันวิจัย โดยนำไปเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในอาชีพ

จัดการข้อตกลงภาระงานด้วย Rubric Template ที่ยืดหยุ่นตามลักษณะงาน ทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริหาร หรืองานระดับปฏิบัติการ

จัดเก็บและคำนวณภาระงานและผลงานอย่างเป็นระบบ ประเมินระดับผลงานได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มที่

พัฒนาและออกแบบอย่างเข้าใจถึงกระบวนการทำงานที่จำเป็น
ใช้งานง่าย เข้ากันได้กับระบบของสถาบันและองค์กรทุกประเภท

เพิ่มปฏิสัมพันธ์ของพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้น สร้าง Communication & Engagement ด้วย SODA Application

อัพเดทข่าวสารภายในองค์กร แชร์ความรู้ ร่วมสร้างกิจกรรมเพิ่มปฏิสัมพันธ์ ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบให้สนับสนุนชีวิตทั้ง 5 ด้านของพนักงาน ตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล

SO FIT: เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสุขภาพของตนเอง บันทึกข้อมูลสุขภาพ ค่า BMI และจำนวนก้าวเดินประจำวัน

SO COOL: สนับสนุนด้านอามณ์และจิตใจ เพิ่มโอกาสให้มีภาวะทางอารมณ์เชิงบวกมากขึ้น

SO SOCIAL: เพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แชร์ความรู้ ความสนใจ แสดงความรู้สึกให้แก่กันได้

SO FIN: สนับสนุนให้พนักงานมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น

SO PROUD: เพิ่มโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจ และการรู้จักคุณค่าในตนเอง ผ่านการบันทึกและชื่นชมความสำเร็จที่ได้ทำ

มั่นใจกับคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรระดับสูงสุด

ผ่านมาตรฐานสากล Global Standard ISO/IEC 27001 ในหมวด Information Security Management Systems: ISMS และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัพเดทความรู้ด้าน HR Tech

จาก IAM Consulting